Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Studio Gerton Hermers
20 oktober 2017

Studio Gerton Hermers
Kapitein Postmalaan 5
6582 CH  Heumen
(hierna te noemen: vormgever)


Offerte, overeenkomst en bevestiging

1 - Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen de vormgever en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voorzover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2 - Prijsopgave

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van de vormgever zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

3 - Prijzen

De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4 - Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door de vormgever wordt bevestigd en daartegen binnen acht dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en de vormgever met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken binden de vormgever pas nadat deze schriftelijk door de vormgever zijn bevestigd.

5 - Meerdere vormgevers

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere vormgevers wenst te verstrekken, dient hij hiervan aIle betrokken vormgevers op de hoogte te stellen. Op verzoek van de vormgever dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere vormgevers de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere vormgever heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke vormgever dit is geweest.


De uitvoering van de overeenkomst


6 - Monster of model

Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

7 - Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de vormgever mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of benodigde materialen.

8 - Gebruik andere toeleveranciers

Opdrachten aan produktiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. De vormgever houdt zich voor de uitvoering van die opdracht – waar nodig – beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan de vormgever, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

9 - Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

10 - Termijn van levering

Een door de vormgever opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De vormgever is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, pas in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.

11 - Kwaliteit

De vormgever garandeert dat de door hem geleverde zaken van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap vervaardigd zijn. Mochten zich toch gebreken voordoen in de door de vormgever geleverde zaken als gevolg van fabricage- of materiaalfouten, dan zal de vormgever deze gebreken herstellen, doen herstellen, de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of de betrokken zaak in zijn geheel vervangen, al naar gelang en overeenkomstig de voor het betrokken artikel bij de vormgever geldende of, bij gebreke daarvan, gebruikelijke garantievoorwaarden; voorzover uit de genoemde voorwaarden niet anders voortvloeit geldt de garantie gedurende drie maanden na aflevering met die beperking dat voorzover de vormgever zaken van derden heeft betrokken de garantieverplichting van de vormgever niet verder gaat dan deze derde aan hem verstrekt. De vormgever zal nimmer gehouden zijn tot enigerlei verdere verplichting, zoals schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


Auteursrecht, modellenrecht en eigendomsrecht

12 - Auteursrecht en industrieel eigendom

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het produkt, komen toe aan de vormgever. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen de vormgever en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij de vormgever.

13 - Auteursrechthebbende

De vormgever garandeert dat het geleverde door hem is ontworpen, dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

14 - Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden niet tot de opdracht. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

15 - Naamsvermelding

De vormgever is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van de vormgever openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als de vormgever dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam van de vormgever en het jaar van de eerste openbaarmaking; of het symbool ®, met hetzij het jaar van het internationaal depot en de naam van de vormgever / de depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot.

16 - Eigendom bij vormgever

Zolang geen nadere afspraken tussen de vormgever en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door de vormgever aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals films, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen e.d., blijven deze eigendom van de vormgever.


Gebruik en licentie

17 - Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de vormgever, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

18 - Exclusieve bestemming

Alle door de vormgever verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de vormgever worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

19 - Ruimer gebruik

Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

20 - Wijzigingen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de vormgever veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. De vormgever kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging de vormgever als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijk door de vormgever gehanteerde honorariumtarieven.

21 - Eigen promotie

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft de vormgever de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

22 - Bewijsexemplaren

De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, de vormgever kosteloos tien tot twintig exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. Voor waardevolle stukken of een zeer kleine oplage zal een geringer aantal gelden.


Honorarium

23 - Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de vormgever voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder de normale overhead-kosten voor vergoeding in aanmerking.

24 - Honorarium bij gewijzigde opdracht

Indien de vormgever door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd. De vormgever zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. De vormgever zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

25 - Gebruiksvergoeding

In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.


Betaling

26 - Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

27 - Extra kosten

Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door de vormgever nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2%. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,-.

28 - Periodieke betalingen

De vormgever heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

29 - Opschorting

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden aIle door de vormgever binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

30 - Liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van de vormgever op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.


Herroepen en beëindigen opdracht

31 - Herroepen opdracht

Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat de vormgever zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

32 - Duurovereenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van de vormgever bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

33 - Beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van van wilsonafhankelijke omstandigheden, waardoor van de vormgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft de vormgever het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten, en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van de vormgever redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft de vormgever, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.


Aansprakelijkheid

34 - Aansprakelijkheid

De vormgever kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet of niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. De vormgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven.

35 - Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de vormgever voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het de vormgever toekomende honorarium.

36 - Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de vormgever niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

37 - Garantie geleverde materialen

De opdrachtgever vrijwaart de vormgever voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.


Overige bepalingen

38 - Andere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden de vormgever niet behalve indien en voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voorzover de vormgever de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

39 - Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen de vormgever en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de vormgever en de opdrachtgever is de rechter in het arrondissement waar de vormgever is gevestigd, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de kantonrechter.Studio Gerton Hermers
20 oktober 2017